Oświadczenie o ochronie danych w zakresie przetwarzania danych według art. 13 rozporządzenia o danych osobowych (RODO)

My, spółka Knorr-Bremse AG (w dalszym ciągu „Spółka”), cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie www.knorr-bremse.pl.

Dla naszej spółki ochrona i bezpieczeństwo danych przy korzystaniu z naszej strony internetowej są bardzo ważne. Dlatego chcemy poinformować Państwa w tym miejscu o tym, jakie dane osobowe rejestrujemy przy Państwa wizycie na naszej stronie internetowej i do jakich celów ich używamy.

To oświadczenie dotyczące ochrony danych w zakresie przetwarzania danych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w spółce i przysługujących Państwu prawach ochrony danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące treści oświadczenia o ochronie danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się pod wymieniony adres:

info@knorr-bremse.com

Ponieważ zmiany ustawowe lub zmiany naszych procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie mogą wymagać przystosowania tego oświadczenia w sprawie ochrony danych, prosimy o regularne zapoznawanie się z tym oświadczeniem.

To oświadczenie w sprawie ochrony danych dotyczy oferty internetowej spółki, która jest dostępna w domenie www.knorr-bremse.pl i na różnych poddomenach i poszczególnych stronach (w dalszym ciągu nazywanych zbiorczo „stroną internetową”).

Niemiecka wersja tego oświadczenia w sprawie ochrony danych jest wiążąca prawnie.

§ 1 Określenie pojęć

Oświadczenie dotyczące ochrony danych spółki opiera się na pojęciach, które zostały zastosowane przez twórców dyrektyw europejskich i rozporządzeń przy przygotowywaniu RODO. Nasze oświadczenie w sprawie ochrony danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i kontrahentów. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw objaśnić stosowane pojęcia.

W tym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi wymienione pojęcia:

1) dane osobowe

dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (w dalszym ciągu „podmiotu danych”). Identyfikowalna jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza poprzez przyporządkowanie do identyfikatora, jak nazwo, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub kilka cech szczególnych, które wyrażają cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, fizyczne, gospodarcze, kulturalne lub socjalne, może zostać zidentyfikowana.

2) podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są zbierane i/lub przetwarzane przez administratora.

3) przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces wykonywany z lub bez pomocy technik automatyzacji lub każda seria czynności w związku z danymi osobowymi, jak zbieranie, rejestrowanie, organizacja, porządkowanie, zapis, dopasowanie lub zmienianie, odczyt, wywoływanie, zastosowanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównanie lub połączenie, ograniczenie, usuwanie lub zniszczenie.

4) ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie zapisanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5) profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że te dane osobowe są stosowane, aby ocenić określone aspekty indywidualne, które dotyczą osoby fizycznej, zwłaszcza aby analizować aspekty dotyczące wydajności roboczej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, upodobań indywidualnych, interesów, niezawodności, zachowań, miejsca pobytu lub zmiany miejsca tych osób fizycznych lub prognozować je.

6) pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w sposób, w który dane osobowe nie mogą być przyporządkowane danej osobie bez angażowania dodatkowych informacji, o ile takie dodatkowe informacje są oddzielnie przechowywane i podlegają czynnościom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie będą przyporządkowywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7) administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to każda osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka, która samodzielnie lub z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i środki tego przetwarzania są określane przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, administrator może określać dane kryteria jego wyznaczenia według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich.

8) przetwarzający zlecenia

Przetwarzający zlecenia to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

9) odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka, której ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy dotyczy to osoby trzeciej, czy też nie. Urzędy, które w ramach określonego zlecenia badawczego według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich otrzymują dane osobowe, nie są uznawane jako odbiorcy.

10) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna jednostka poza podmiotem danych, administratorem, przetwarzającym zlecenia i osobami, które na mocy bezpośredniej odpowiedzialności administratora lub przetwarzającego zlecenia uprawnione są do przetwarzania danych osobowych.

11) zgoda

Zgoda to każde złożone dobrowolnie przez daną osobę w określonym przypadku, informacyjne i jednoznaczne oświadczenie woli w postaci deklaracji lub pozostałego jednoznacznego, potwierdzającego działania, z którym podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 2 Kontakt

1) Nazwa i adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych jest:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Niemcy)
Tel.: +49 89 3547-0
E-mail: info@knorr-bremse.com

2) Nazwisko i adres Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie:

Data Protection Officer of Knorr-Bremse Group
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Niemcy)
E-mail: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com or datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

W każdej chwili podmiot danych może zwracać się ze wszystkimi pytaniami i propozycjami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych.

§ 3 Prawa podmiotu danych

Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych poważnie i możemy bronić Państwa praw. Dlatego Państwa dane osobowe zapisujemy tylko tak długo, jak długo jest to dopuszczalne dla niżej wymienionych celów.

Usuwanie zapisanych danych osobowych następuje według tego, kiedy zapis tych danych nie jest już konieczny do wypełnienia celu związanego z zapisem.

Informujemy, że udostępnianie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie ani też nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nieudostępnianie danych może jednak prowadzić do tego, że pewne funkcje/usługi na naszej stronie nie będą dostępne.

Oprócz tego chcielibyśmy wskazać Państwu Państwa prawa, zwłaszcza prawa do

 • informacji, które dane dotyczące Państwa osoby są zapisane;
 • korygowania, jeśli mimo naszych starań o właściwe i aktualne dane zapisane zostaną niewłaściwe dane;
 • usuwania danych, jeśli nie występuje przypadek uzasadniający dalsze przetwarzanie;
 • ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje uzasadniona tego przyczyna.
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • kopii danych i ewentualnie przenoszenia danych do innych administratorów;
 • odwołania Państwa zgody ze skutkiem na przyszłość, jeśli wyrazili nam Państwu zgodę na przetwarzanie danych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach prosimy zwracać się do:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Niemcy)
Tel.: +49 89 3547-0
E-mail: info@knorr-bremse.com

W razie pytań można w każdej chwili kontaktować się z nami i naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Jeśli mają Państwo powód do złożenia zażalenia, mogą się Państwo zwracać do organu nadzoru. Właściwy dla nas, pierwotny organ nadzorczy to:

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Deutschland (Niemcy)
Tel.: +49 981 53-1300
Telefaks: +49 981 53-981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

§ 4 Zbieranie danych osobowych, ciasteczka i rodzaje wykorzystania

W zależności od tego, z których funkcji lub usług naszej strony internetowej Państwo korzystają, konieczne jest posługiwanie się Państwa danymi osobowymi. Korzystanie z Państwa danych osobowych poza rodzajami wykorzystania wymienionymi w tym oświadczeniu o ochronie danych nie ma miejsca.

1) Informacyjne korzystanie ze strony internetowej

W przypadku tylko informacyjnego korzystania ze strony internetowej, jeśli się Państwo nie rejestrują lub przekazują nam Państwo informacje w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo oglądać naszą stronę internetową, zbieramy wymienione dane, które są dla nas istotne technicznie, aby wyświetlać Państwu naszą stronę internetową i zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo (podstawa prawna to art. 6, ust. 1, zd. 1 lit. f) RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • zawartość żądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • przesłana ilość danych
 • strona internetowa, z której nastąpiło wezwanie
 • przeglądarka i wersja.

2) Ciasteczka

Oprócz wyżej wymienionych danych stosujemy tak zwane „ciasteczka”. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które w ramach Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są przesyłane przez nasz serwer WWW do Państwa przeglądarki i są utrzymywane na Państwa urządzeniu końcowym do późniejszego wywołania. Ciasteczka nie mogą wykonywać programów lub przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby uczynić ofertę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną.

Stosowane ciasteczka służą zwłaszcza określeniu częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszych stron internetowych i identyfikacji Państwa urządzenia końcowego podczas wizyty na naszej stronie internetowej lub przy przechodzeniu z jednej z naszych stron internetowych na inną i określania koniec Państwa wizyty. W ten sposób dowiadujemy się, którą część naszej strony internetowej odwiedzali nasi użytkownicy.

Takie dane dotyczące użycia nie pozwalają jednak wnioskować o danym użytkowniku. Wszystkie z tych zebranych w sposób anonimowy danych dotyczących użycia nie są przechowywane z Państwa danymi osobowymi według punktu 5 tego oświadczenia o ochronie danych i będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu oceny statystycznej. Po zakończeniu sesji, tzn. kiedy zakończą Państwo sesję przeglądarki, ciasteczka są usuwane na Państwa urządzeniu końcowym.

a) Ta strona internetowa korzysta z wymienionych rodzajów ciasteczek, których zakres i sposób działania są objaśnione poniżej:

– ciasteczka tymczasowe (patrz b)

b) Ciasteczka tymczasowe są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich zwłaszcza ciasteczka sesji. Zapisują one tak zwane ID sesji, przy użyciu którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany, kiedy wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Ciasteczka sesji są usuwane, kiedy Państwo się wylogują lub zamkną przeglądarkę.

c) Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki odpowiednio do Państwa oczekiwań i np. odrzucić przyjmowanie ciasteczek strony trzeciej lub wszystkich ciasteczek. Informujemy, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

3) Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Strona internetowa spółki na podstawie przepisów ustawowych zawiera dane, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem i umożliwiają bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również adres ogólny tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych nawiązuje przez e-mail lub przez formularz kontaktowy kontakt z administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie zapisywane w celu przetwarzania lub kontaktu z podmiotem danych. Nie następuje przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim. Nie mamy wpływu na formę szyfrowania przy bezpośrednim kontakcie przez e-mail.

4) Regulacje dotyczące ochrony danych dla zastosowania przez LinkedIn

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na tej stronie internetowej komponenty LinedIn Corporation.

Jednostką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. W sprawach ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Po każdym uruchomieniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczkę LinkedIn) komponent ten powoduje, że stosowana przez podmiot danych przeglądarka pobiera odpowiedni widok komponentu LinkedIn. Dodatkowe informacje dotyczące wtyczek LinkedIn można wyświetlić na https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest równocześnie zalogowany w LinkedIn, LinkedIn po każdym uruchomieniu naszej strony internetowej przez podmiot danych i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie określa, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych. Te informacje są zbierane przez komponent LinkedIn i są przyporządkowywane przez LinkedIn danemu kontu LinkedIn podmiotu danych. Jeśli podmiot danych naciska zintegrowany na naszej stronie internetowej przycisk LinkedIn, LinkedIn przyporządkowuje te informacje indywidualnemu kontu użytkownika LinkedIn podmiotu danych i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje przez komponent LinkedIn informację o tym, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, kiedy podmiot danych w momencie otwarcia naszej strony internetowej zalogowany jest równocześnie w LinkedIn; ma to miejsce niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie na komponent LinkedIn, czy też nie. Jeśli tego rodzaju przesyłanie tych informacji do LinkedIn przez podmiot danych jest niepożądane, może on przerwać takie przekazywanie, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed otwarciem naszej strony internetowej.

LinkedIn oferuje pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość anulowania subskrypcji wiadomości e-mail, SMS i ukierunkowanych treści i zarządzania ustawieniami treści. LinkedIn korzysta z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, które mogą stosować ciasteczka. Można odmówić zgody na takie ciasteczka pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące regulacje ochrony danych LinkedIn są podane pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wytyczne w sprawie ciasteczek LinkedIn są podane pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

5) Regulacje dotyczące ochrony danych dla zastosowania przez Xing

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Xing.

Jednostką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Po każdym otwarciu jednej z podstron tej strony internetowej, która jest zarządzana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i na której zintegrowany został komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie technologii informacyjnej podmiotu danych automatycznie powoduje przez komponent Xing pobranie widoku odpowiedniego komponentu Xing. Dodatkowe informacje dotyczące wtyczek Xing można wyświetlić na https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest równocześnie zalogowany w Xing, Xing po każdym uruchomieniu naszej strony internetowej przez podmiot danych i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie określa, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych. Te informacje są zbierane przez komponent Xing i są przyporządkowywane przez Xing danemu kontu Xing podmiotu danych. Jeśli podmiot danych naciska zintegrowany na naszej stronie internetowej przycisk Xing, przykładowo przycisk „Share”, Xing przyporządkowuje te informacje indywidualnemu kontu użytkownika Xing podmiotu danych i zapisuje te dane osobowe.

Xing otrzymuje przez komponent Xing informację o tym, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, kiedy podmiot danych w momencie otwarcia naszej strony internetowej zalogowany jest równocześnie w Xing; ma to miejsce niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie na komponent Xing, czy też nie. Jeśli tego rodzaju przesyłanie tych informacji do Xing przez podmiot danych jest niepożądane, może on przerwać takie przekazywanie, wylogowując się ze swojego konta Xing przed otwarciem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez Xing regulacje dotyczące ochrony danych, które są dostępne na stronie https://www.xing.com/privacy, dostarczają informacji o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Xing. Oprócz tego Xing udostępnił pod linkiem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection informacje dotyczące ochrony danych dla przycisku Share XING.

6) Regulacje dotyczące ochrony danych dla zastosowania przez YouTube

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na tej stronie internetowej komponenty YouTube.

Jednostką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Po każdym otwarciu jednej z podstron tej strony internetowej, która jest zarządzania przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i na której zintegrowany został komponent YouTube (wtyczka YouTube), przeglądarka internetowa w systemie technologii informacyjnej podmiotu danych automatycznie powoduje przez komponent YouTube pobranie widoku odpowiedniego komponentu YouTube. Dodatkowe informacje dotyczące wtyczek YouTube można wyświetlić na https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest równocześnie zalogowany w YouTube, YouTube wykrywa po uruchomieniu podstrony, która zawiera film YouTube, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i są przyporządkowywane danemu kontu YouTube podmiotu danych.

YouTube i Google otrzymują przez komponent YouTube informację o tym, że podmiot danych odwiedził daną stronę internetową, kiedy podmiot danych w momencie otwarcia naszej strony internetowej zalogowany jest równocześnie w YouTube; ma to miejsce niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie na film YouTube, czy też nie. Jeśli tego rodzaju przesyłanie tych informacji do YouTube i Google przez podmiot danych jest niepożądane, może on przerwać takie przekazywanie, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed otwarciem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube regulacje dotyczące ochrony danych, które są dostępne na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczają informacji o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to podstawa prawna dla procesów przetwarzania, przy których pozyskujemy zgodę na określone przetwarzanie.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia umowy, której stroną umowną jest podmiot danych lub do przeprowadzania czynności przedumownych.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych przy występowaniu zobowiązania ustawowego.

Artykuł 6, ust. 1 lit d) RODO to podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych, jeśli ochrony wymagają istotne dla życia interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO to podstawa dla przetwarzania danych osobowych przy występowaniu po naszej stronie uprawnionego interesu. Należy przyjmować jego występowanie, jeśli dotyczy to wykonywania naszej działalności gospodarczej i jeśli rozpatrywanie interesów wykazało, że wykonywanie czynności handlowych przeważa nad prawami podmiotu danych.

§ 6 Okres przechowywania

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych to zasadniczo ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są zwykle usuwane, o ile nie są konieczne do wypełnienia umowy lub nawiązania umowy.

Jeśli cel zbierania i przetwarzania danych osobowych przestanie występować, dane są usuwane.

§ 7 Zautomatyzowane decydowanie

Spółka rezygnuje z automatycznego decydowania lub profilowania.

Share